Pravne Usluge

ADVOKAT BOŠKO DILJEVIĆ - PRAVNE USLUGE

Image

Naknada štete

 • Zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupcima radi naplate pretrpljene materijalne i nematerijalne štete uzrokovane saobraćajnim nezgodama,
 • zastupanje u postupcima radi naplate štete uzrokovane povredom na radu
 • zastupanje u svim vrstama sporova nastalih povodom naknade štete.
Image

Nekretnine

Zastupanje i savjetovanje u postupcima radi zaštite i ostvarivanja prava na nepokretnostima, upisa neuknjiženih prava na nepokretnostima, pretvaranje društvene svojine, smetanja posjeda, uređenja međa, diobe, eksproprijacije.
Image

Osnivanje i registracija privrednih društava

 • Zastupanje i savjetovanje u postupcima osnivanja privrednih društava, izrade osnivačkih i drugih akata privrednih društava,
 • Zastupanje i savjetovanje u postupcima registracije privrednih društava, upisa u registar poslovnih subjekata,
 • Zastupanje i savjetovanje u postupcima povezivanja i reorganizacije privrednih društava (statusne promjene i promjene pravne forme privrednih društava),
 • Zastupanje u postupcima likvidacije privrednih društava i stečajnim postupcima.
Image

Porodično i nasljedno pravo

 • Razvoda braka,
 • Izdržavanja bračnog supružnika, izdržavanja djece,
 • Utvrđivanja ili osporavanja očinstva,
 • Podjele bračne imovine,
 • Zastupanje i savjetovanje u postupcima nasljeđivanja, ostavinskom postupku,
 • Testament, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o poklonu.
Image

Privredni i upravni sporovi, upravni postupci

Zastpanje i konsalting privrednih društava u sudskim postupcima, privrednim sporovima, postupcima pred organima uprave, postupcima javnih nabavki.
Zastupanje klijenata u svim vrstama upravnih postupaka i upravnih sporova.
Image

Naplata potraživanja i utvrđivanje zastarijelosti potraživanja

Zastupanje i savjetovanje fizičkih i pravnih lica u postupcima radi naplate svih vrsta potrazivanja.
Zastupanje i savjetovanje klijenata u postupcima radi utvrđivanja zastarjelosti svih vrsta potrazivanja.
Image

Radno pravo i radni sporovi

 • Zastupanje u postupcima zaštite prava radnika, zastupanje u disciplinskim postupcima, postupcima u vezi diskriminacije,
 • Zastupanje u postupcima ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja,
 • Zastupanje u svim radnim sporovima,
 • Savjetovanje i  izrada Pravilnika o radu i drugih internih akata poslodavca
Image

Krivično i prekršajno pravo

 • Obrana osumnjičenog odnosno optuženog u svim fazama krivičnog postupka,
 • Zastupanje oštećenog i podnošenje krivičnih prijava,
 • Odbrana u prekršajnim postupcima.
Image

Pravo intelektualne svojine

Zastupanje i savjetovanje u postupcima prijave, registracije i ostvarivanja prava intelektualne svojine, u postupcima zaštite prava intelektualne svojine, sporovima iz oblasti prava intelektualne svojine, iz oblasti prava konkurencije, licence, know-how.
Image

ADVOKAT BOŠKO DILJEVIĆ

+387 65 676 578
+387 51 491 564

advokatboskodiljevic@gmail.com

Ponedeljak-Petak: 10:00 am - 06:00 pm
Subota-Nedelja: Ne radimo

Vase Pelagića 7
Banja Luka 78000
BiH

© 2024 Advokat Boško Diljević. Sva prava zadržana.